نجات خانواده کاشانی از حریق و آب‌گرفتگی

نجات خانواده کاشانی از حریق و آب‌گرفتگی
مأموران آتش‌نشانی کاشان، یک منزل مسکونی در این شهرستان را از خطر حریق و آب‌گرفتگی نجات دادند.

نجات خانواده کاشانی از حریق و آب‌گرفتگی

مأموران آتش‌نشانی کاشان، یک منزل مسکونی در این شهرستان را از خطر حریق و آب‌گرفتگی نجات دادند.
نجات خانواده کاشانی از حریق و آب‌گرفتگی

آهنگ جدید

View more posts from this author