نجات جان ماهیگیر بندرعباسی توسط مرزبانان هرمزگان

نجات جان ماهیگیر بندرعباسی توسط مرزبانان هرمزگان
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: ماهیگیر بندرعباسی با تلاش و همت مرزبانان این شهرستان از خطر غرق‌شدن نجات یافت.

نجات جان ماهیگیر بندرعباسی توسط مرزبانان هرمزگان

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: ماهیگیر بندرعباسی با تلاش و همت مرزبانان این شهرستان از خطر غرق‌شدن نجات یافت.
نجات جان ماهیگیر بندرعباسی توسط مرزبانان هرمزگان

View more posts from this author