نجاتی صاحب گردن‌آویز برنز کاراته جوانان آسیا شد

نجاتی صاحب گردن‌آویز برنز کاراته جوانان آسیا شد
کاراته‌کای جوان استان قم با کسب مقام سوم و نشان برنز به کار خود در رقابت‌های کاراته قهرمانی رده سنی جوانان آسیا پایان داد.

نجاتی صاحب گردن‌آویز برنز کاراته جوانان آسیا شد

کاراته‌کای جوان استان قم با کسب مقام سوم و نشان برنز به کار خود در رقابت‌های کاراته قهرمانی رده سنی جوانان آسیا پایان داد.
نجاتی صاحب گردن‌آویز برنز کاراته جوانان آسیا شد

View more posts from this author