نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم

نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم
نماینده مردم فاریاب، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم.

نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم

نماینده مردم فاریاب، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم.
نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم

View more posts from this author