نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود نیاز به تحقیق دارد!

نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود نیاز به تحقیق دارد!
استاندار فارس گفت: نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود مشکل بزرگی است که نخست باید در مورد دلیل آن تحقیق کرد.

نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود نیاز به تحقیق دارد!

استاندار فارس گفت: نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود مشکل بزرگی است که نخست باید در مورد دلیل آن تحقیق کرد.
نبود گوش شنوا در امر پژوهش، خود نیاز به تحقیق دارد!

View more posts from this author