نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند
اندیشمند آمریکایی گفت: سازمان ملل در موقعیتی نیست که صلح برقرار کند، باید از زیربنا متحول شود و حالت دموکراسی بیشتری پیدا کند، آنچه که امروز هست از نبودش بدتر است.

نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

اندیشمند آمریکایی گفت: سازمان ملل در موقعیتی نیست که صلح برقرار کند، باید از زیربنا متحول شود و حالت دموکراسی بیشتری پیدا کند، آنچه که امروز هست از نبودش بدتر است.
نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

View more posts from this author