نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است
معاون عمرانی شهرداری بندرعباس گفت: نبود اعتبارات کافی دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.

نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

معاون عمرانی شهرداری بندرعباس گفت: نبود اعتبارات کافی دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.
نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

ganool review

View more posts from this author