نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود

نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود چرا که این مقوله یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری است.

نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود چرا که این مقوله یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری است.
نباید مقوله مهم نخبه‌پروری در نظام اسلامی به حاشیه رانده شود

View more posts from this author