نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود

نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود
امام‌ جمعه کرج با تأکید بر اینکه نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود گفت: این مراسم محل چشم‌وهم‌چشمی ادارات نیست چراکه لازم است بیشتر بر روی خدمات و امور رفاهی زائران پرداخت تا حداقل قسمتی از سفر آسان شود.

نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود

امام‌ جمعه کرج با تأکید بر اینکه نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود گفت: این مراسم محل چشم‌وهم‌چشمی ادارات نیست چراکه لازم است بیشتر بر روی خدمات و امور رفاهی زائران پرداخت تا حداقل قسمتی از سفر آسان شود.
نباید فرهنگ حسینی خدشه‌دار شود

View more posts from this author