نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم/ دولت فریب اروپا را نخورد/ دشمن در پی فتنه‌افکنی است

نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم/ دولت فریب اروپا را نخورد/ دشمن در پی فتنه‌افکنی است
امام‌ جمعه کرج گفت: نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم زیرا دشمن در پی فتنه‌افکنی است، تنها با تقویت اقتدار و تلاش خود در بحث اقتصاد است که می‌توان اقتدار ملی و تولیدی قوی داشته و به سمت پیشرفت حرکت کنیم.

نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم/ دولت فریب اروپا را نخورد/ دشمن در پی فتنه‌افکنی است

امام‌ جمعه کرج گفت: نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم زیرا دشمن در پی فتنه‌افکنی است، تنها با تقویت اقتدار و تلاش خود در بحث اقتصاد است که می‌توان اقتدار ملی و تولیدی قوی داشته و به سمت پیشرفت حرکت کنیم.
نباید به رجزخوانی استکبار توجه کنیم/ دولت فریب اروپا را نخورد/ دشمن در پی فتنه‌افکنی است

View more posts from this author