نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است
یکی از مراجع تقلید گفت: بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه می‌گذارند، درست نیست.

نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

یکی از مراجع تقلید گفت: بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه می‌گذارند، درست نیست.
نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

View more posts from this author