ناسالم بودن هوای کرج طی روزهای آینده/ البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند

ناسالم بودن هوای کرج طی روزهای آینده/ البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند
مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه هوای روزهای آینده در کرج ناسالم است‌، گفت: البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند.

ناسالم بودن هوای کرج طی روزهای آینده/ البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند

مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه هوای روزهای آینده در کرج ناسالم است‌، گفت: البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند.
ناسالم بودن هوای کرج طی روزهای آینده/ البرزی‌ها هفته آینده منتظر یخبندان فراگیر باشند

View more posts from this author