می‌خواهند ما را پای یک برجام دیگر بنشانند

می‌خواهند ما را پای یک برجام دیگر بنشانند
عضو هیئت رییس مجلس با بیان اینکه ملت ایران مراقب باشند که برجام دیگری به کشورمان تحمیل نشود، گفت: عده‌ای به دنبال این هستند که ما را پای یک برجام دیگر بنشانند.

می‌خواهند ما را پای یک برجام دیگر بنشانند

عضو هیئت رییس مجلس با بیان اینکه ملت ایران مراقب باشند که برجام دیگری به کشورمان تحمیل نشود، گفت: عده‌ای به دنبال این هستند که ما را پای یک برجام دیگر بنشانند.
می‌خواهند ما را پای یک برجام دیگر بنشانند

View more posts from this author