می‌توانستیم با امتیاز از زمین خارج شویم/ مسئولیت نتایج تیم با من است/ تراکتورسازی دشمنان زیادی دارد

می‌توانستیم با امتیاز از زمین خارج شویم/ مسئولیت نتایج تیم با من است/ تراکتورسازی دشمنان زیادی دارد
سرمربی تیم تراکتورسازی گفت: مسئولیت نتایج تیم با من است و اگر انتقادی باشد، من پاسخگو هستم.

می‌توانستیم با امتیاز از زمین خارج شویم/ مسئولیت نتایج تیم با من است/ تراکتورسازی دشمنان زیادی دارد

سرمربی تیم تراکتورسازی گفت: مسئولیت نتایج تیم با من است و اگر انتقادی باشد، من پاسخگو هستم.
می‌توانستیم با امتیاز از زمین خارج شویم/ مسئولیت نتایج تیم با من است/ تراکتورسازی دشمنان زیادی دارد

View more posts from this author