میوه شب عید با کیفیت مناسب در قزوین عرضه می‌شود

میوه شب عید با کیفیت مناسب در قزوین عرضه می‌شود
رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: میوه شب عید با کیفیت مناسب خریداری و در قزوین عرضه می‌شود.

میوه شب عید با کیفیت مناسب در قزوین عرضه می‌شود

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: میوه شب عید با کیفیت مناسب خریداری و در قزوین عرضه می‌شود.
میوه شب عید با کیفیت مناسب در قزوین عرضه می‌شود

View more posts from this author