میوه‌های تریاکی به مقصد نرسید!

میوه‌های تریاکی به مقصد نرسید!
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف 109 کیلوگرم تریاک که زیر بار میوه و تره‌بار در یک کامیون جاساز شده بود، خبر داد.

میوه‌های تریاکی به مقصد نرسید!

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف 109 کیلوگرم تریاک که زیر بار میوه و تره‌بار در یک کامیون جاساز شده بود، خبر داد.
میوه‌های تریاکی به مقصد نرسید!

View more posts from this author