میزبانی همدان در کشتی شهرداری‌ کلان‌شهرهای ایران

میزبانی همدان در کشتی شهرداری‌ کلان‌شهرهای ایران
سخنگوی سازمان ورزش شهرداری همدان گفت: میزبانی مسابقات کشتی کارکنان شهرداری کلان‌شهرهای کشور به شهرداری همدان واگذار شد.

میزبانی همدان در کشتی شهرداری‌ کلان‌شهرهای ایران

سخنگوی سازمان ورزش شهرداری همدان گفت: میزبانی مسابقات کشتی کارکنان شهرداری کلان‌شهرهای کشور به شهرداری همدان واگذار شد.
میزبانی همدان در کشتی شهرداری‌ کلان‌شهرهای ایران

View more posts from this author