میزان تنوع گیاهی در دنا بیش از قاره اروپاست/ عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشور

میزان تنوع گیاهی در دنا بیش از قاره اروپاست/ عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشور
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور با اشاره به وجود دو هزار گونه گیاهی شناسایی شده در دنا گفت: این میزان تنوع گیاهی بیش از قاره اروپاست، کهگیلویه و بویراحمد مهمترین استان کشور در تنوع زیستی است.

میزان تنوع گیاهی در دنا بیش از قاره اروپاست/ عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشور

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور با اشاره به وجود دو هزار گونه گیاهی شناسایی شده در دنا گفت: این میزان تنوع گیاهی بیش از قاره اروپاست، کهگیلویه و بویراحمد مهمترین استان کشور در تنوع زیستی است.
میزان تنوع گیاهی در دنا بیش از قاره اروپاست/ عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشور

View more posts from this author