میراث فرهنگی گلستان از توان علمی صاحب‌نظران بهره می‌گیرد

میراث فرهنگی گلستان از توان علمی صاحب‌نظران بهره می‌گیرد
رئیس شورای پژوهشی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: از توان علمی صاحب‌نظران و نخبگان بهره می‌گیریم.

میراث فرهنگی گلستان از توان علمی صاحب‌نظران بهره می‌گیرد

رئیس شورای پژوهشی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: از توان علمی صاحب‌نظران و نخبگان بهره می‌گیریم.
میراث فرهنگی گلستان از توان علمی صاحب‌نظران بهره می‌گیرد

فانتزی

View more posts from this author