میراث فرهنگی اعتبار مالی برای نگهداری آثار میراثی را ندارد

میراث فرهنگی اعتبار مالی برای نگهداری آثار میراثی را ندارد
معاون اقتصادی نهاد مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر گفت: شهرداری به دنبال خرید و بازسازی آثار میراثی بافت اطراف حرم است و این در حالی است که مسئولان میراث فرهنگی اعتبار مالی برای حفظ و نگهداری از این آثار را ندارند.

میراث فرهنگی اعتبار مالی برای نگهداری آثار میراثی را ندارد

معاون اقتصادی نهاد مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر گفت: شهرداری به دنبال خرید و بازسازی آثار میراثی بافت اطراف حرم است و این در حالی است که مسئولان میراث فرهنگی اعتبار مالی برای حفظ و نگهداری از این آثار را ندارند.
میراث فرهنگی اعتبار مالی برای نگهداری آثار میراثی را ندارد

View more posts from this author