مکتب نبوی الهام‌بخش امت اسلامی است

مکتب نبوی الهام‌بخش امت اسلامی است
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: مکتب نبوی که سعادت بشریت را رقم زده، الهام‌بخش برای امت اسلامی است تا از ظلمت و تاریکی نجات پیدا کنند.

مکتب نبوی الهام‌بخش امت اسلامی است

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: مکتب نبوی که سعادت بشریت را رقم زده، الهام‌بخش برای امت اسلامی است تا از ظلمت و تاریکی نجات پیدا کنند.
مکتب نبوی الهام‌بخش امت اسلامی است

View more posts from this author