مکان‌یابی غیراصولی مدارس غیرانتفاعی حامل پیامدهای نامطلوب زندگی شهری است

مکان‌یابی غیراصولی مدارس غیرانتفاعی حامل پیامدهای نامطلوب زندگی شهری است
شهردار تبریز گفت: متاسفانه در بیشتر موارد، وضعیت فیزیکی مدارس غیرانتفاعی در شأن دانش‌آموزان نیست که رفع این معضل نیازمند اجرای قانون و بازنگری در برخی اقدامات رایج است.

مکان‌یابی غیراصولی مدارس غیرانتفاعی حامل پیامدهای نامطلوب زندگی شهری است

شهردار تبریز گفت: متاسفانه در بیشتر موارد، وضعیت فیزیکی مدارس غیرانتفاعی در شأن دانش‌آموزان نیست که رفع این معضل نیازمند اجرای قانون و بازنگری در برخی اقدامات رایج است.
مکان‌یابی غیراصولی مدارس غیرانتفاعی حامل پیامدهای نامطلوب زندگی شهری است

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author