موکبی که از 5 قاره جهان نماینده دارد/ حرکت آتش به اختیار طلاب خارجی در پیاده‌روی اربعین

موکبی که از 5 قاره جهان نماینده دارد/ حرکت آتش به اختیار طلاب خارجی در پیاده‌روی اربعین
موکب «حسین(ع) رهبر آزادگان» کمپینی برای همه آزادگان جهان فارغ از هر گونه نژاد، رنگ، ملیت و مذهب است.

موکبی که از 5 قاره جهان نماینده دارد/ حرکت آتش به اختیار طلاب خارجی در پیاده‌روی اربعین

موکب «حسین(ع) رهبر آزادگان» کمپینی برای همه آزادگان جهان فارغ از هر گونه نژاد، رنگ، ملیت و مذهب است.
موکبی که از 5 قاره جهان نماینده دارد/ حرکت آتش به اختیار طلاب خارجی در پیاده‌روی اربعین

View more posts from this author