مونتاژکاری ریشه ابتکار را می‌خشکاند/ پیوند اولیا و مربیان نباید صرفا برای گرفتن پول باشد

مونتاژکاری ریشه ابتکار را می‌خشکاند/ پیوند اولیا و مربیان نباید صرفا برای گرفتن پول باشد
امام جمعه بندرعباس گفت: مونتاژکاری در هر حوزه صنعتی اگر به خودکفایی منجر نشود، ریشه ابتکار را می‌خشکاند.

مونتاژکاری ریشه ابتکار را می‌خشکاند/ پیوند اولیا و مربیان نباید صرفا برای گرفتن پول باشد

امام جمعه بندرعباس گفت: مونتاژکاری در هر حوزه صنعتی اگر به خودکفایی منجر نشود، ریشه ابتکار را می‌خشکاند.
مونتاژکاری ریشه ابتکار را می‌خشکاند/ پیوند اولیا و مربیان نباید صرفا برای گرفتن پول باشد

View more posts from this author