موفقیت «مریم صامت» و صعود به مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

موفقیت «مریم صامت» و صعود به مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز
«مریم صامت» نماینده گلستان حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با قرارگیری در جایگاه دوم به مرحله بعد صعود کرد.

موفقیت «مریم صامت» و صعود به مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

«مریم صامت» نماینده گلستان حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با قرارگیری در جایگاه دوم به مرحله بعد صعود کرد.
موفقیت «مریم صامت» و صعود به مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

View more posts from this author