موفقیت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی در سال 96 نیز ادامه می‌یابد

موفقیت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی در سال 96 نیز ادامه می‌یابد
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی پس از کسب مقام دومی اداره ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در سطح کشور در ارزیابی سال 1395 گفت: موفقیت‌های ورزشی استان درسال 96 نیز ادامه خواهد داشت.

موفقیت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی در سال 96 نیز ادامه می‌یابد

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی پس از کسب مقام دومی اداره ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در سطح کشور در ارزیابی سال 1395 گفت: موفقیت‌های ورزشی استان درسال 96 نیز ادامه خواهد داشت.
موفقیت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی در سال 96 نیز ادامه می‌یابد

View more posts from this author