موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است/ خراسان رکورددار پهلوان صاحب بازوبند است

موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است/ خراسان رکورددار پهلوان صاحب بازوبند است
رئیس فدراسیون کشتی گفت: به طور کامل مشخص شده است که فشارها به ایران برای تعلیق ورزش سیاسی است.

موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است/ خراسان رکورددار پهلوان صاحب بازوبند است

رئیس فدراسیون کشتی گفت: به طور کامل مشخص شده است که فشارها به ایران برای تعلیق ورزش سیاسی است.
موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است/ خراسان رکورددار پهلوان صاحب بازوبند است

View more posts from this author