موضوعات سیاسی در فعالیت‌های استانی باید کنار گذاشته شود

موضوعات سیاسی در فعالیت‌های استانی باید کنار گذاشته شود
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری انسجام و وحدت در کشور نخستین اولویت است، اضافه کرد: در فعالیت برای مسائل استان باید موضوعات سیاسی را کنار گذاشت.

موضوعات سیاسی در فعالیت‌های استانی باید کنار گذاشته شود

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری انسجام و وحدت در کشور نخستین اولویت است، اضافه کرد: در فعالیت برای مسائل استان باید موضوعات سیاسی را کنار گذاشت.
موضوعات سیاسی در فعالیت‌های استانی باید کنار گذاشته شود

View more posts from this author