موسیقی مقاومت باید جان بگیرد/ سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند

موسیقی مقاومت باید جان بگیرد/ سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند
هنرمند موسیقی کشورمان گفت: امروز موسیقی مقاومت باید جان بگیرد و سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند.

موسیقی مقاومت باید جان بگیرد/ سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند

هنرمند موسیقی کشورمان گفت: امروز موسیقی مقاومت باید جان بگیرد و سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند.
موسیقی مقاومت باید جان بگیرد/ سرود «خجسته باد این پیروزی» صلابت سپاه را مطرح می‌کند

View more posts from this author