موافقت باشگاه خونه‌به‌خونه با انتقال قریشی به سایپا

موافقت باشگاه خونه‌به‌خونه با انتقال قریشی به سایپا
باشگاه خونه‌به‌خونه در اقدامی عجیب با انتقال مدافع جوان و خوش‌آتیه خود به سایپای تهران موافقت کرد.

موافقت باشگاه خونه‌به‌خونه با انتقال قریشی به سایپا

باشگاه خونه‌به‌خونه در اقدامی عجیب با انتقال مدافع جوان و خوش‌آتیه خود به سایپای تهران موافقت کرد.
موافقت باشگاه خونه‌به‌خونه با انتقال قریشی به سایپا

View more posts from this author