مهدی قراری زاده و عبور هوشمندانه از قهرمان اروپا در مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

مهدی قراری زاده و عبور هوشمندانه از قهرمان اروپا در مسابقات بین المللی کاراته ارومیه
مهدی قراری زاده موفق شده اوگور اوکتاش از ترکیه را در مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی ارومیه شکست دهد.

مهدی قراری زاده و عبور هوشمندانه از قهرمان اروپا در مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

مهدی قراری زاده موفق شده اوگور اوکتاش از ترکیه را در مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی ارومیه شکست دهد.
مهدی قراری زاده و عبور هوشمندانه از قهرمان اروپا در مسابقات بین المللی کاراته ارومیه

View more posts from this author