منع بازدید دانش‌آموزان از گلزار شهدا کج‌فهمی است

منع بازدید دانش‌آموزان از گلزار شهدا کج‌فهمی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی کشور ایران و فرزندانمان شادی را مدیون شهدا هستند منع بردن دانش‌آموزان به گلزار شهدا یک کج‌فهمی بیش نیست.

منع بازدید دانش‌آموزان از گلزار شهدا کج‌فهمی است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی کشور ایران و فرزندانمان شادی را مدیون شهدا هستند منع بردن دانش‌آموزان به گلزار شهدا یک کج‌فهمی بیش نیست.
منع بازدید دانش‌آموزان از گلزار شهدا کج‌فهمی است

View more posts from this author