منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند

منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند و لازم است مسئولان در این زمینه فعالیت داشته باشند.

منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند و لازم است مسئولان در این زمینه فعالیت داشته باشند.
منطقه ویژه فرودگاه پیام می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند

View more posts from this author