ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند

ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند
سرمربی تیم ملی امید کاراته گفت: ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند.

ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند

سرمربی تیم ملی امید کاراته گفت: ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند.
ملی‌پوشان کاراته در میدان به آسانی به حریفان باج نمی‌دهند

View more posts from this author