ملت با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحادشان را برابر استکبار نشان دادند

ملت با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحادشان را برابر استکبار نشان دادند
امام جمعه پردیس گفت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحاد خود را برابر استکبار جهانی نشان دادند.

ملت با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحادشان را برابر استکبار نشان دادند

امام جمعه پردیس گفت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحاد خود را برابر استکبار جهانی نشان دادند.
ملت با حضور در راهپیمایی روز قدس اتحادشان را برابر استکبار نشان دادند

خرید vpn جهت آیفون

لوکس بلاگ

View more posts from this author