ملت ایران سر می‌دهد ولی در مقابل استکبار جهانی سر خم نمی‌کند/ شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام هستند نه برجام!

ملت ایران سر می‌دهد ولی در مقابل استکبار جهانی سر خم نمی‌کند/ شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام هستند نه برجام!
استاد حوزه و دانشگاه گفت: بعضی از خواص جامعه در خواب غفلت به سر می‌برند و می‌گویند برجام حافظ امنیت ماست، برخلاف نظر آن‌ها باید گفت شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام و کشور هستند.

ملت ایران سر می‌دهد ولی در مقابل استکبار جهانی سر خم نمی‌کند/ شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام هستند نه برجام!

استاد حوزه و دانشگاه گفت: بعضی از خواص جامعه در خواب غفلت به سر می‌برند و می‌گویند برجام حافظ امنیت ماست، برخلاف نظر آن‌ها باید گفت شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام و کشور هستند.
ملت ایران سر می‌دهد ولی در مقابل استکبار جهانی سر خم نمی‌کند/ شهدای مدافع حرم ضامن امنیت نظام هستند نه برجام!

عکس

View more posts from this author