ملت ایران با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد

ملت ایران با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد، گفت: شهدا با نثار جان خود نشان دادند که این «ما بودن» ارزش دارد.

ملت ایران با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد

بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد، گفت: شهدا با نثار جان خود نشان دادند که این «ما بودن» ارزش دارد.
ملت ایران با وحدت خود شکستی سخت بر دشمن تحمیل کرد

View more posts from this author