ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد/ بسیجی باید دشمن‌شناس باشد

ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد/ بسیجی باید دشمن‌شناس باشد
جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور وظیفه امروز بسیج و بسیجی را دشمن‌شناسی خواند و گفت: ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد.

ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد/ بسیجی باید دشمن‌شناس باشد

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور وظیفه امروز بسیج و بسیجی را دشمن‌شناسی خواند و گفت: ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد.
ملتی که دشمن را نشناسد، دشمن بر او غلبه خواهد کرد/ بسیجی باید دشمن‌شناس باشد

View more posts from this author