مقصر نارضایتی مردم ما مسؤولان هستیم

مقصر نارضایتی مردم ما مسؤولان هستیم
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مردم نارضایتی داشته باشند، مقصر ما مسؤولان هستیم، گفت: هیچگاه مردم ما مقصر نیستند و کوتاهی در گذر زمان از جانب ما مسؤولان بوده است.

مقصر نارضایتی مردم ما مسؤولان هستیم

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مردم نارضایتی داشته باشند، مقصر ما مسؤولان هستیم، گفت: هیچگاه مردم ما مقصر نیستند و کوتاهی در گذر زمان از جانب ما مسؤولان بوده است.
مقصر نارضایتی مردم ما مسؤولان هستیم

View more posts from this author