مقام اول آموزش بهره‌برداران کهگیلویه‌ای در کشور / خودکفایی کهگیلویه در بسیاری محصولات کشاورزی

مقام اول آموزش بهره‌برداران کهگیلویه‌ای در کشور / خودکفایی کهگیلویه در بسیاری محصولات کشاورزی
در گفت‌وگوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه به موضوعات مهمی اشاره شد از جمله این شهرستان در کشور در آموزش بهره‌برداران مقام نخست را بدست آورد.

مقام اول آموزش بهره‌برداران کهگیلویه‌ای در کشور / خودکفایی کهگیلویه در بسیاری محصولات کشاورزی

در گفت‌وگوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه به موضوعات مهمی اشاره شد از جمله این شهرستان در کشور در آموزش بهره‌برداران مقام نخست را بدست آورد.
مقام اول آموزش بهره‌برداران کهگیلویه‌ای در کشور / خودکفایی کهگیلویه در بسیاری محصولات کشاورزی

اسکای نیوز

View more posts from this author