مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم

مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم
سیدحسن خمینی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا و واکنش مردم و مسؤولان به این سخنان گفت: مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم.

مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم

سیدحسن خمینی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا و واکنش مردم و مسؤولان به این سخنان گفت: مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم.
مقابل موجی که بخواهد استقلال کشور را زیر سؤال ببرد، ید واحده هستیم

View more posts from this author