مقابل ایران به ترکیب اصلی‌تیم دست نخواهیم زد

مقابل ایران به ترکیب اصلی‌تیم دست نخواهیم زد
سرمربی تیم‌ملی والیبال چین گفت: در بازی فردا مقابل تیم‌ ملی والیبال ایران به ترکیب اصلی خود دست نخواهیم زد.

مقابل ایران به ترکیب اصلی‌تیم دست نخواهیم زد

سرمربی تیم‌ملی والیبال چین گفت: در بازی فردا مقابل تیم‌ ملی والیبال ایران به ترکیب اصلی خود دست نخواهیم زد.
مقابل ایران به ترکیب اصلی‌تیم دست نخواهیم زد

View more posts from this author