مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند/ رونمایی از آثار و تندیس علامه جعفری

مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند/ رونمایی از آثار و تندیس علامه جعفری
دبیر همایش ملی بررسی اندیشه‌های علامه جعفری با اشاره به اینکه همایش با حضور چهره‌های ملی و جهانی برگزار شده است، گفت: مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند.

مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند/ رونمایی از آثار و تندیس علامه جعفری

دبیر همایش ملی بررسی اندیشه‌های علامه جعفری با اشاره به اینکه همایش با حضور چهره‌های ملی و جهانی برگزار شده است، گفت: مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند.
مفاخر ایران در جهان مغفول مانده‌اند/ رونمایی از آثار و تندیس علامه جعفری

View more posts from this author