معرفی 12 برگزیده کنگره شعر عاشورایی سرنوشت/ استقبال مطلوب شاعران جوان با ارسال آثار قابل‌توجه

معرفی 12 برگزیده کنگره شعر عاشورایی سرنوشت/ استقبال مطلوب شاعران جوان با ارسال آثار قابل‌توجه
دبیر علمی کنگره شعر عاشورایی سرنوشت در البرز گفت: استقبال بسیار زیاد شاعران جوان از کنگره شعر عاشورایی سرنوشت صورت گرفت و این کنگره 12 برگزیده داشت.

معرفی 12 برگزیده کنگره شعر عاشورایی سرنوشت/ استقبال مطلوب شاعران جوان با ارسال آثار قابل‌توجه

دبیر علمی کنگره شعر عاشورایی سرنوشت در البرز گفت: استقبال بسیار زیاد شاعران جوان از کنگره شعر عاشورایی سرنوشت صورت گرفت و این کنگره 12 برگزیده داشت.
معرفی 12 برگزیده کنگره شعر عاشورایی سرنوشت/ استقبال مطلوب شاعران جوان با ارسال آثار قابل‌توجه

View more posts from this author