معرفی همدان در سطح بین‌الملل نیازمند اعتبار ملی است

معرفی همدان در سطح بین‌الملل نیازمند اعتبار ملی است
شهردار همدان گفت: برای معرفی همدان در سطح بین‌الملل با توجه به در پیش بودن رویداد «همدان، پایتخت گردشگری آسیا در سال 2018» به اعتبار ملی نیاز داریم.

معرفی همدان در سطح بین‌الملل نیازمند اعتبار ملی است

شهردار همدان گفت: برای معرفی همدان در سطح بین‌الملل با توجه به در پیش بودن رویداد «همدان، پایتخت گردشگری آسیا در سال 2018» به اعتبار ملی نیاز داریم.
معرفی همدان در سطح بین‌الملل نیازمند اعتبار ملی است

View more posts from this author