معرفی شهید شهریاری از مهم‎ترین اولویت‎های بنیاد شهید زنجان است

معرفی شهید شهریاری از مهم‎ترین اولویت‎های بنیاد شهید زنجان است
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: معرفی شخصیت شهید شهریاری از مهم‎ترین اهداف و اولویت‎های این اداره کل در استان است.

معرفی شهید شهریاری از مهم‎ترین اولویت‎های بنیاد شهید زنجان است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: معرفی شخصیت شهید شهریاری از مهم‎ترین اهداف و اولویت‎های این اداره کل در استان است.
معرفی شهید شهریاری از مهم‎ترین اولویت‎های بنیاد شهید زنجان است

View more posts from this author