معرفی دستگاه‌های متخلف در استفاده از مشمولان غایب به مراجع قضایی

معرفی دستگاه‌های متخلف در استفاده از مشمولان غایب به مراجع قضایی
فرمانده انتظامی گچساران گفت: در صورت مشاهده به کارگیری مشمولان غایب توسط سازمان‌ها و نهادها کارفرمایان و مسئوولانی که این امر خلاف قانون را انجام داده باشند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

معرفی دستگاه‌های متخلف در استفاده از مشمولان غایب به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی گچساران گفت: در صورت مشاهده به کارگیری مشمولان غایب توسط سازمان‌ها و نهادها کارفرمایان و مسئوولانی که این امر خلاف قانون را انجام داده باشند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
معرفی دستگاه‌های متخلف در استفاده از مشمولان غایب به مراجع قضایی

موسیقی

View more posts from this author