معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است

معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است.

معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است.
معرفی حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو بی‌عدالتی در حق استان خوزستان است

View more posts from this author