معرفی تیم‌های برتر مسابقات ورزشی جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی

معرفی تیم‌های برتر مسابقات ورزشی جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی
مسابقات والیبال جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی که به مناسبت هفته بسیج در زاهدان برگزار شده بود با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

معرفی تیم‌های برتر مسابقات ورزشی جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی

مسابقات والیبال جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی که به مناسبت هفته بسیج در زاهدان برگزار شده بود با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.
معرفی تیم‌های برتر مسابقات ورزشی جام سردار شهید لک‌زائی و شهید قدمی

View more posts from this author