معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی معرفی شد

معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی معرفی شد
طی حکمى از جانب مصطفی آجورلو، معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز معرفی شد.

معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی معرفی شد

طی حکمى از جانب مصطفی آجورلو، معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز معرفی شد.
معاون اقتصادی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی معرفی شد

View more posts from this author